محسن مدیرروستا
محسن مدیرروستا
بازپرس سابق دادسرای امور جنایی تهران

تجاوز به عنف، شرایط اثبات و مجازات

این روزها خبرهای زیادی با موضوع تجاوز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. افراد زیادی پیش از آنکه پرونده‌ای در محاکم دادگستری تشکیل شده باشد می‌گویند که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و افرادی که انگشت اتهام به سوی‌شان نشانه گرفته شده نیز چنین جرم سنگینی را انکار می‌کنند. در این شرایط مهم‌ترین پرسش این است که جرم تجاوز به عنف چگونه ثابت می‌شود؟ و آیا اتهام زدن به افراد بدون طرح شکایت از آنها در دادگاه ممکن است تبعات حقوقی به‌دنبال داشته باشد؟