مسمومیت با مشروب

رد مشروبات مسموم بندرعباس در ناصرخسرو

تحقیقات پلیس نشان می دهد مواداولیه تولید مشروبات دست‌ساز که الکل صنعتی است از خیابان ناصرخسروی تهران و از طریق باربری به بندرعباس فرستاده می‌شد.