مهدیه گلرو

ناگفته های اعدام شهلا جاهد به روایت یکی از هم بندی هایش/ شهلا هر شب پشت تلفن آواز می خواند/ او با زندانیان سیاسی خوب نبود / شهلا مسئول بازرسی بود/ بعد از اعدام در زندان شیرینی پخش کردند

مهدیه گلرو، از زندانیان سابق سیاسی که همد بندی شهلا جاهد همسر صیغه ای ناصر محمدخانی بود، در توئیتی ناگفته هایی از زندگی شهلا و زندان و آخرین شب زندگی و اعدامش را روایت کرد. روایتی که با گذشت 11 سال از اجرای حکم شهلا دست اول است و ناگفته های زیادی را در خود دارد.