تور گردگشگری

مهار آتش سوزی در ارتفاعات دماوند

آتش سوزی بخشی از مراتع که روز سه شنبه ارتفاعات قله دماوند را طعمه حریق کرده بود، خاموش شد.