مریم رضاخواه

تلخ و شیرین 97 به روایت مریم رضاخواه، دبیر سرویس حوادث روزنامه شهروند

سال 97 پر از خاطرات تلخ و شیرین برای خبرنگاران بود. مریم رضاخواه، دبیر سرویس حوادث روزنامه شهروند یکی از خاطرات سال 97 خود که در آن با پادرمیانی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات جوانی از زندان آزاد شد را برای حادثه 24 بازگو می کند.