مسابقه

مسابقه شماره 6

معمای جنایی با جایزه – هفته ششم + اسامی برندگان پنجمین مسابقه

به سوال ما جواب دهید و یکی از 3 برنده کارت هدیه 200 هزار تومانی باشید.

 

مسابقه شماره 5

معمای جنایی با جایزه – هفته پنجم + اسامی برندگان چهارمین مسابقه

به سوال ما جواب دهید و یکی از 3 برنده کارت هدیه 200 هزار تومانی باشید.

 

مسابقه شماره 4

معمای جنایی با جایزه – هفته چهارم + اسامی برندگان سومین مسابقه

به سوال ما جواب دهید و یکی از 3 برنده کارت هدیه 200 هزار تومانی باشید.

 

مسابقه شماره 3

معمای جنایی با جایزه – هفته سوم + اسامی برندگان دومین مسابقه

به سوال ما جواب دهید و یکی از 3 برنده کارت هدیه 200 هزار تومانی باشید.

 

مسابقه شماره 2

معمای جنایی با جایزه – هفته دوم + اسامی برندگان اولین مسابقه

در دومین معمای جنایی حادثه 24 سوالی ساده برای تان در نظر گرفته ایم که با جواب دادن به آن می توانید یکی از 3 برنده کارت هدیه 200 هزار تومانی ما باشید.

 

مسابقه بزرگ حادثه 24 با 3 جایزه 200 هزار تومانی

به سوال ما جواب بدهید و برنده کارت هدیه 200 هزار تومانی شوید.